จังหวัดน่าน (นน.)
Nan

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

เขตการปกครอง      การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 99 ตำบล 877 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง และสภาตำบล 6 แห่ง

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสัมคมยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

น.ส.รุ่งรัตน์ จิณะเสน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานจังหวัดน่าน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร Tel. 0-5471-6396 E-mail : roongrat_jin@moi.go.th, nan@moi.go.th

ปรับปรุงล่าสุด

25/05/2559 | 02:15

จังหวัดน่าน (นน.)
Nan

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 054716444 054716444 
02 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผูู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 054716446 054716446 
03 นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผูู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 054716445 054716445 
04 นายวรพจน์ ประทีปรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน 054716386 054716386 

จังหวัดน่าน (นน.)
Nan

 

ข้อมูลเผยแพร่

แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2558-2561)

จังหวัดน่าน (นน.)
Nan

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร