จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด1)  หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในจังหวัด มีทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน2)  หน่วยราชการบริหารส่วนกลาง ในจังหวัด มีทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน 3)  หน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด มีทั้งสิ้น 91 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 11 แห่ง และ และองค์การบริหารส่วนตำบล 77 แห่งโครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ       จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยและรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือสำนักงานจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัด  อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และงานบริหารราชการ ของอำเภอ ส่วนราชการประจำอำเภอที่สำคัญ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอ และสำนักงานอำเภอ กิ่งอำเภอ  เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 มีปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้า มีองค์กรที่สำคัญ คือ ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้าน  เป็นหน่วยการปกครองส่วนย่อยของอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ตั้งตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตำบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็นผู้รับผิดชอบตำบล ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้านหน่วยการปกครอง      การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 816 หมู่บ้าน 1 องค์การบริการส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเทศบาลเมืองสวรรคโลก 11 เทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีสำโรง เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านสวน เทศบาลตำบลบ้านโตนด เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม เทศบาลตำบลศรีนคร และ เทศบาลตำบลลานหอย 77 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 6 สภาตำบลการเลือกตั้ง      จังหวัดสุโขทัย มีสถิติการเลือกตั้ง 4 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2552 | 11:28

จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3364,0-5561-1097  

จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร