จังหวัดแพร่
Phrae Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคหมวด 1 จังหวัดมาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล(3) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวงทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี(4) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ(6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย(8) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ(9) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมายมาตรา 58 การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติมาตรา 59 ให้นำความในมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้(1) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ที่มา 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/156/1.PDF 2. http://www.kamphaengphet.go.th/ภารกิจของสำนักงานจังหวัด1.) แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด3.) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน4.) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด5.) อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด6.) ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบในระดับจังหวัด7.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)“เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข”พันธกิจ (MISSION)1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์:(1) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภ(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารปนเปื้อนในอาหาร(4) พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ และยกระดับการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ(5) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และลดความเสี่ยงทางสังคม(6) ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝีมือแรงงาน(7) พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ(8) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึงกลยุทธ์: (1) พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ(2) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำให้ทั่วถึง(4) พัฒนาและขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์(5) จัดหาและพัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้เบ็ดเสร็จครบวงจรในจุดเดียว(6) พัฒนาระบบป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(7) พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับจุดหรือเขตเหมาะสม / ไม่เหมาะสมสำหรับการตั้งถิ่นฐาน(8) การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความ GMS และ AEC8.1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics, Supply Chain และจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้า (QC)8.2 ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ8.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล8.4 จัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ8.5 บริหารจัดการกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง8.6 ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ในระดับอุดมศึกษาและบุคลากรภาคการผลิต3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อให้เกิดรายได้ในจังหวัดเป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลยุทธ์: (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเป็นคนเมืองแพร่(2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่(3) แสวงหารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ในท้องถิ่น(4) พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว(5) พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการบริการ ด้านการท่องเที่ยวของตนเอง(6) สร้างความร่วมมือในพัฒนาการท่องเที่ยว จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ในทิศทางเดียวกัน(7) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน(8) พัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่เพื่อดึงดูดการลงทุน การบริการ(9) ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว(10) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนคนเมืองแพร่ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีต่อการต้อนรับและการบริการ(11) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม สุขภาพ และ OTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตาม พระราชดำริและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเป้าประสงค์ : สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์: (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2) พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด(3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(4) พัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative) เน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน(5) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี(6) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในการผลิตและสินค้าเกษตร(7) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของชุมชน(8) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS และ AEC5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืนเป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืนกลยุทธ์ : (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ ต้นไม้ และพืชคลุมดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันดูแลพื้นที่ป่าการป้องกันปัญหาไฟป่า และส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(2) จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการป้องกันและ บรรเทาปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ(3) จัดวางระบบบำบัดและกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน พร้อมทั้ง สามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ(4) จัดวางระบบเตือนภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ในการป้องกันและเตือนภัยจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก(6) พัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย(7) นำนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(8) จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน6. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเป้าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้าน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม กลยุทธ์: (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่(2) พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด(3) เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในจังหวัด(4) เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน และผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี(5) ปลุกพลังสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน(6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับพื้นที่(7) ส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ โครงการ งบประมาณ(บาท) หน่วยดำเนินการ 1. โครงการส่งเสริมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3,488,400 สนง.แรงงาน จ.แพร่ 2. โครงการสร้างแนวเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสังคม 2,815,800 สนง.พมจ.แพร่ 3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บและส่งน้ำ 1,891,500 อำเภอเด่นชัย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภค 4. โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อแร่ ม.8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 2,388,700 อำเภอวังชิ้น 5. โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยจำ บ้านค้างปินใจ 1,438,000 อำเภอวังชิ้น ม.4 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 6. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าคา 3,726,000 อำเภอวังชิ้น ม.7 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ม.4 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น 1,072,500 อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 8. โครงการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำลำห้วยน้ำฮอก อ.สูงเม่น จ.แพร่3,071,200อำเภอสูงเม่น 9. โครงการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำลำห้วยโจ้โค่ อ.สูงเม่น จ.แพร่3,071,200อำเภอสูงเม่น 10. โครงการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสระเก็บน้ำร่องกูด อ.สูงเม่น จ.แพร่1,140,700อำเภอสูงเม่น 11.โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ ม.8 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2,876,200อำเภอร้องกวาง 12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ม.1 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 764,400อำเภอร้องกวาง 13. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ม.5 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 764,400อำเภอร้องกวาง 14. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บและส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค 3,622,700อำเภอเมืองแพร่ 15.โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองแพะ ม.4 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่2,047,500อำเภอร้องกวาง 16.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่แฮด จากที่นา นางประทุมทิพย์ มหาวรรณ ถึงที่นา นางเสาร์ เสาร์แดน ม.2 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 2,041,000อำเภอหนองม่วงไข่ 17. โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่คำมี ม.9 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 565,300อำเภอร้องกวาง 18.โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่คำมี ม.2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่1,901,200อำเภอร้องกวาง 19.โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยแม่ถอน ม.8 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่1,901,200อำเภอร้องกวาง 20.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยขึม ม.3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่210,000อำเภอร้องกวาง 21. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำห้วยบาตรพร้อมขุดลอกท้องลำห้วย ม.4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่2,827,500อำเภอร้องกวาง 22.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ม.5 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 998,500อำเภอร้องกวาง 23. โครงการเสริมผิวราดยางแอสฟัสติกคอนกรีตทางเข้าสวนรุกขชาติน้ำตกห้วยโรง ม.3-ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่5,110,000อำเภอร้องกวาง 24.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ปุ๊ใต้ ม.10 บ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 300,000อำเภอร้องกวาง 25.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยแม่สะกึ๋น (ทุ่งใต้) ม.8 บ้านท่าวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 975,000 อำเภอสอง 26. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยเอียบ ม.4 บ้านนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่975,000อำเภอสอง 27.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าวิถีเมืองแพร่12,852,500อำเภอเมืองแพร่ 28.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่14,500,000สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ 29. โครงการการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพวิถีคนแพร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านอาหาร9,193,600สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 30. โครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น เมืองแพร่10,737,500สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 31.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีพุทธ (จังหวัดแป้ฮักษาฮีต เดินตามฮอย ไหว้พระเสริมศรี บารมีค้ำจุน) 7,577,200 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 32.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้4,663,300อำเภอเด่นชัย 33.โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP6,111,600สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 34.โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์3,459,000ศูนย์พัฒนาฝีมือฯ 35. โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดแพร่14,128,800สนง.เกษตรและสหกรณ์ 36.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่4,527,400สนง.ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 37.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ1,849,900สนง.ประมงจังหวัดแพร่ 38.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร1,000,000สนง.เกษตรจังหวัดแพร่ 39. โครงการการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง1,052,000สนง.ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 40.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเศรษฐกิจพอเพียง1,254,400สนง.ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 41. โครงการส่งเสริมการปลูปพริกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย 900,000 สนง.เกษตรจังหวัดแพร่ 42.โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพิชผักปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน Asean GAP1,031,000สนง.เกษตรจังหวัดแพร่ 43. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแพร่ 967,800 สพป.แพร่ เขต 1 44.โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ18,920,000สนง.ทสจ.แพร่ 45.โครงการฟื้นฟูและดูแลป่าอย่างยั่งยืน7,930,000สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 46.โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25591,473,000สนง.ทสจ.แพร่ 47. โครงการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 977,000 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 48.โครงการสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าและจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน5,171,300สนง.ทสจ.แพร่ 49.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ5,281,800ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ 50.โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 6,811,000ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ9,000,000สำนักงานจังหวัดแพร่รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 203,345,000 บาท ที่มา http://www.phrae.go.th

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่โทร. 0-5463-1671

ปรับปรุงล่าสุด

17/05/2559 | 14:27

จังหวัดแพร่
Phrae Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 0-5451-1036,0-1992-3874  
02 นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 0-5451-1606  
03 นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 0-5451-1779  
04 นางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ 0-5451-1411  

จังหวัดแพร่
Phrae Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
บรรยายสรุปจังหวัด ประจำปี 2559

จังหวัดแพร่
Phrae Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร