จังหวัดตาก
Tak Province

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

-

อำนาจหน้าที่

-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้ 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

-

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1.โครงการก่อสร้างสะพานบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก2,850,000 บาทอำเภออุ้มผาง2.โครงการก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านทิปาเก หมู่ที่ 8 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1,118,000 บาทอำเภออุ้มผาง3.โครงการก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิงค์บ้านตะละโคล่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 807,000 บาท อำเภออุ้มผาง4.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามห้วยแม่จันบ้านกรูโบ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก2,900,000 บาทอำเภออุ้มผาง5.โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนทางเข้าน้ำตกป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก10,620,300บาท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก6.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโบเก่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก21,702,700 บาทอำเภอแม่ระมาด7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ตาวใต้ถึงบ้านหนองกิ่งฟ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก3,910,400 บาทอำเภอแม่สอด8.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่ต้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก5,497,000 บาทอำเภอท่าสองยาง9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อคี (กลุ่มบ้านเลเคาะ)หมู่ที่ 10 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง2,979,000 บาทอำเภอท่าสองยาง10.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตื่น (ห้วยตะน่อคี) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสองยาง 2,410,000 บาทอำเภอท่าสองยาง11.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 1 ทุ่งกากอก ตำบลแม่ต้าน3,380,000 บาทอำเภอท่าสองยาง12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะโอโกร หมู่ที่ 3 (จำนวน 2 จุด) ตำบลแม่ต้าน1,165,000 บาทอำเภอท่าสองยาง13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านเสรีราษฎร์ (ซอยหลวงดล) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก7,056,000 บาทอำเภอพบพระ14โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านใหม่สามยอดดอย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก8,044,900 บาทอำเภอพบพระ15.โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.สายทางบ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก4,608,000 บาทอำเภอบ้านตาก16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านห้วยทู่ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก4,500,000 บาทอำเภอบ้านตาก17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 2-6 บ้านแม่สลิด-บ้านสันกลาง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก4,699,000 บาทอำเภอบ้านตาก18.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก2,430,000 บาทอำเภอบ้านตาก19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก1,861,000 บาทอำเภอสามเงา20.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านห้วยเหลือง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก2,000,000 บาทอำเภอเมืองตาก21. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก1,989,000 บาทอำเภอเมืองตาก22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบแม่น้ำเมยบ้านวังผา – คลังสินค้า บ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก3,426,000 บาทอำเภอแม่ระมาด23.โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก6,650,000 บาทสำนักงานจังหวัดตาก24.โครงการก่อสร้างหลังคาจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด (เพิ่มเติม)1,769,400 บาทตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก25.โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพจังหวัดตากมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 2,357,700 บาทสำนักงานจังหวัดตาก26.โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย สู่ประชาคมอาเซียน 2,850,000 บาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก27.โครงการปรับปรุงพื้นที่สามแยกแม่สอดเพื่อพัฒนารองรับการค้าและการบริการสู่อาเซียน (AEC)1,370,000 บาทสำนักงานจังหวัดตาก28.โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ6,613,700 บาทกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3429.โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 5 หมู่บ้าน ตามพระราชดำริ5,259,800 บาทกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3430.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน 3 แห่ง3,555,700 บาทกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3431.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง ตามพระราชดำริ886,800 บาทสำนักงานประมงจังหวัดตาก32.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก3,293,600 บาทสำนักงานจังหวัดตาก33.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านสองแคว หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (โครงการต่อเนื่อง ความยาว 420 เมตร)24,596,300 บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก34.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ทั้งหมด 16 จุด ตำบลแม่ต้าน 1,977,000 บาทอำเภอท่าสองยาง35.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง บ้านคลองไม้แดง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (โครงการต่อเนื่อง ความยาว 300 เมตร)17,709,300 บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก36.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง บ้านวังไคร้ออก หมู่ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (โครงการต่อเนื่อง ความยาว 300 เมตร)17,709,300 บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก37.โครงการก่อสร้างพนังหินทิ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก1,179,600 บาทอำเภอสามเงา38.โครงการก่อสร้างพนังหินทิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก1,027,200 บาทอำเภอสามเงา39.โครงการก่อสร้างพนังหินทิ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก1,027,200 บาทอำเภอสามเงา40.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดตลิ่งห้วยแม่ท้อ ม.6 บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก3,184,900 บาทอำเภอเมืองตาก41.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสามเงา หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก7,131,600 บาทอำเภอสามเงา42.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก3,900,000 บาทอำเภอแม่สอด43.โครงการปรับปรุงประตูปิด-เปิดน้ำคลองตาเจิม ม.7 - 8 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก950,900บาทอำเภอเมืองตาก44.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดตรวจ/ด่านตรวจช่องทางและท่าข้ามในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก1,052,600 บาทกองกำลังนเรศวร45.โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน1,015,500 บาทกองกำลังนเรศวร46.โครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน1,095,000 บาทกองกำลังนเรศวร47.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ10,000,000 บาทรวมวงเงิน228,116,400

ผู้ประสานงาน

นายทนงศักดิ์ เมืองฝั้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดตาก

ปรับปรุงล่าสุด

13/06/2559 | 16:15

จังหวัดตาก
Tak Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 0-5551-1001 0-5551-1001 
02 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 0-5551-1003 0-5551-1003 
03 นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 0-5551-1173 0-5551-1173 

จังหวัดตาก
Tak Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดตาก
Tak Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร