จังหวัดอุตรดิตถ์ (สนจ.อต.)
Uttaradit Province

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ผังองค์กรรวมสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล - กลุ่มงานอำนวยการ - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

อำนาจหน้าที่

สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดไว้ว่า “ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้ (1) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัดนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชาและรับผิดชอบ (2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสำนักงานจังหวัดจะมีปรากฏชื่ออยู่ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัตสำนักงานจังหวัดยังไม่เคยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองไปประจำปฏิบัติงานอยู่เลย คงมีแต่เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงท่านเดียว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในระยะแรก ๆ งานของ สำนักงานจังหวัดมีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้แผนกปกครองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน ต่อมาเมื่องานด้านต่างๆ ของจังหวัดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองประจำปฏิบัติงานอยู่อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่ประชาชนในท้องที่ และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการบริหารราชการที่จะให้หน่วยงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน่วยงานในจังหวัดได้ขึ้นตรง หรือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัดจึงต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นศูนย์กลางในการประสานแผนและโครงการของทุกกระทรวง ทบวง กรมในจังหวัด กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 จึงได้กำหนดให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นในสำนักงานจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 กำหนดให้ขยายการจัดอัตรากำลังเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2518 อีกจำนวน 16 จังหวัด และในปี พ.ศ. 2519 จำนวน 49 จังหวัดตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดได้เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นในส่วนราชการของสำนักงานจังหวัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชลบุรี สงขลา และยะลาต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้นใน 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย พิจิตร นครปฐม และชุมพร และในปี พ.ศ. 2519 ได้ขยายเพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืนพันธกิจ : พันธกิจ (Mission) :1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายเลขานุการจังหวัด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประจำและงานที่มิใช่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในจังหวัด ดังนี้ 1. งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด 2. งานสารบรรณ (รับ – ส่ง ของจังหวัด) 3. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัด 4. งานการข่าวและประชาสัมพันธ์ 5. งานด้านเรื่องราวร้องทุกข์และวินัยข้าราชการ 6. งานด้านการประชุมของจังหวัด 7. งานด้านการรับเสด็จและการรับรอง 8. งานด้านพิธีการต่าง ๆ 9. งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (เฉพาะส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 10. งานด้านงบประมาณของจังหวัด 11. งานเกี่ยวกับชายแดน กอ.ปค.เขต, กรป.กลาง (เฉพาะจังหวัดชายแดนหรือมีหน่วยงานดังกล่าว ) 12. การสื่อสาร 13. การดูแลสถานที่ราชการ ควบคุมยานพาหนะของจังหวัด 14. งานเหล่ากาชาด อาสากาชาดฝ่ายที่ 2 ฝ่ายประสานโครงการจังหวัด รับผิดชอบเกี่ยวกับเป็นศูนย์ประสานงานของโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด รวมตลอดถึงการติดตาม ประเมินผล โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. งานด้านการรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัด 2. งานนโยบายของจังหวัด 3. งานวางแผนพัฒนาจังหวัด 4. งานการกำหนดโครงการของจังหวัด 5. การประสานและควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ 6. การติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 7. การตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด และของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนกลาง 8. การวิเคราะห์การตรวจราชการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 9. งานของส่วนราชการซึ่งฝากให้จังหวัดปฏิบัติจัดทำอยู่ และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ 10. งานซึ่งมิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางพรศิริ ยังมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์โทรศัพท์ 0-5541-1577 ต่อ 21957โทรสาร 0-5541-1577 ต่อ 22334

ปรับปรุงล่าสุด

26/05/2559 | 18:34

จังหวัดอุตรดิตถ์ (สนจ.อต.)
Uttaradit Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 0-5541-1248 0-5541-1248 

จังหวัดอุตรดิตถ์ (สนจ.อต.)
Uttaradit Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดอุตรดิตถ์ (สนจ.อต.)
Uttaradit Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร