จังหวัดลำปาง (จ.ลป.)
Lampang

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดลำปางแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 931 หมู่บ้าน 106 ชุมชน (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง 43 ชุมชน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 37 เทศบาลตำบล 62 องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง (VISION) "นครแห่งความสุขและสุจริต"พันธกิจ (Mission)1. สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ5. กำหนดนโยบายจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นกำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวังและป้องกันภัยในชุมชน8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดำเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์หลัก“เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเข้มแข็งสมดุลมั่นคงมีการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและเครือข่ายโลจิสติกส์ผู้ประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทั้งภาคการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและภาคบริการประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันมีการพัฒนาความรู้ควบคู่กับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว)จังหวัดลำปางจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เลขที่โครงการประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบจังหวัดลำปางส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมฯ 8,631,5001โครงการพัฒนาตลาดเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปางสู่สากล2,631,500สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง2โครงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือด้วยเส้นใยสับปะรด600,000สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง3โครงการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ไม้ และสิ่งทอ400,000สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง64โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียน3,000,000ที่ทำการปกครอง อ.เมืองปานสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง67โครงการพี่เลี้ยงน้อง2,000,000สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ 35,148,5004โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์เมืองเก่านครลำปางเพื่อการท่องเที่ยว6,800,000สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง5โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว9,813,500สำนักงานจังหวัดลำปาง6โครงการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง มนต์เสน่ห์นครเขลางค์ ลำปางน่าเที่ยว6,975,000สำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับสนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง8โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกอำเภอเกาะคา5,000,000สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (0.995)สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (4.005)9โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก5,000,000สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (3.5)สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด (0.5)อำเภอแม่ทะ (1)69โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอห้างฉัตร เชื่อมโยงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ560,000ปค.อ.ห้างฉัตร71โครงการพัฒนาการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง1,000,000" - สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (0.2000) - ปค.อ.แม่เมาะ (0.8000)"ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ 42,586,80010โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช สัตว์ และประมงของเกษตรกรจังหวัดลำปาง1,780,000สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง11โครงการพัฒนาเครือข่ายและการจัดการความรู้พืชผักปลอดภัย1,400,000สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง12โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง1,400,000ที่ทำการปกครอง อ.สบปราบ13โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยขี้นก หมู่ 7 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง1,700,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่พริก14โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง1,210,000ที่ทำการปกครอง อ.วังเหนือ15โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านข่วง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง1,500,000ที่ทำการปกครอง อ.ห้างฉัตร16โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง1,846,000ที่ทำการปกครอง อ.เสริมงาม17โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง3,000,000ที่ทำการปกครอง อ.เมืองลำปาง18โครงการก่อสร้างฝายกล่องแกลเบียล บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ต.วังพร้าว2,000,000ที่ทำการปกครอง อ.เกาะคา19โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยโป่งลิง ม.7 บ้านดง ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง1,994,100ที่ทำการปกครอง อ.งาว20โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการเกษตร1,500,000ที่ทำการปกครอง อ.งาว22โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยแบบครบวงจรและยั่งยืน3,744,800สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง23โครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดคุณภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยแบบครบวงจรเชิงบูรณาการ3,000,000สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง และสนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง24โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อโคนมให้มีคุณภาพ755,900สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง25โครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปานจังหวัดลำปาง1,800,000ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง26โครงการพัฒนาคุณภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดลำปาง3,000,000สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง27โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง และการแปรรูปผลผลิตด้านการประมง (ปลาร้า)583,000ที่ทำการปกครอง อ.แจ้ห่ม28โครงการส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาล400,000สำนักงานจังหวัดลำปาง66โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจร7,548,000สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ (0.991)ปค.อ.เถิน (1.8)ปค.อ.เมืองปาน (0.912)ปค.อ.แจ้ห่ม (0.617)ปค.อ.วังเหนือ (0.25)68โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังและเศษข้าวโพดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน500,000ที่ทำการปกครองอ.เมืองปานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1,925,000" - สนง.ประมงจังหวัด - ปค.อ.เสริมงาม"สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 41,978,40029โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโจ้ ม. 5 - บ้านหนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง1,000,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่ทะ30โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง1,500,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่ทะ31โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน ม.6-บ้านวังหินพัฒนา ม.14 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง1,200,000ที่ทำการปกครอง อ.เถิน32โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง2,052,800สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง33 โครงการไตดี ชีวีมีสุข14,975,000โรงพยาบาลลำปาง34โครงการสร้างภูมิคุ้มกันพลังชุมชนเข้มแข็งร่วมกันจัดการด้านความมั่นคง ปี 25582,228,600ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง/ศพส.จ.ลป.35โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง1,500,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่ทะ36โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง1,300,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่เมาะ37โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านแม่ปุ้มหลวง หมู่ 3 ต.ใหม่พัฒนา บ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง930,000ที่ทำการปกครอง อ.เกาะคา38โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวิเชต หมู่ 11 เชื่อมบ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ 1 ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง1,633,000ที่ทำการปกครอง อ.แจ้ห่ม39โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง1,500,000ที่ทำการปกครอง อ.แม่ทะ40โครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนแม่น้ำสุก แบบกล่อง GABION บ้านแม่สุกสามัคคี ม.12 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง1,800,000ที่ทำการปกครอง อ.แจ้ห่ม44โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผึ้ง ม.9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง2,000,000ที่ทำการปกครอง อ.เมืองลำปาง45โครงการการจัดการศึกษา/สาธารณสุข/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน6,500,000ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง65โครงการเปิดประตูชีวิตปิดประตูภัย โดยชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย909,0001. ที่ทำการปกครองอ.วังเหนือ2. ที่ทำการปกครองอ.แม่พริก3. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโครงการเขลางค์นครมีสุขด้วยพุทธธรรม950,000" - สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (0.2000) - ปค.อ.แม่เมาะ (0.7500)"ส่งเสริมและพัฒนาฯ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 500,00046โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของชุมชนเกาะคาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน500,000สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ24,659,40049โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง985,900ที่ทำการปกครอง อ.เกาะคา52โครงการขุดลอกหน้าฝายหนอง ม.8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง1,000,000ที่ทำการปกครอง อ.เมืองปาน53โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง6,808,200สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 354โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าดอยพระบาท2,756,000สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 2 สนง.เกษตรจังหวัด และ อ.เมืองลำปาง55โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี800,000สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 56โครงการรักป่า รักน้ำ รักชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน (ภายใต้โครงการ คืนชีวิต ให้ป่าต้นน้ำลำธาร)5,510,300สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ57โครงการ ยุว ทสม. ต้นกล้านักอนุรักษ์ชุมชน 2,600,000สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 60โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยหลวง บ้านดง ม.2 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง1,020,000ที่ทำการปกครอง อ.วังเหนือ61โครงการรางรินน้ำเหมือง (ทุ้งแล้ง) หมู่ 10 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง1,579,000ที่ทำการปกครอง อ.สบปราบ62โครงการก่อสร้างทำนบดินลำห้วยทุ่ง บ้านสมัย ม.1 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง1,600,000ที่ทำการปกครอง อ.สบปราบ63ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ10,000,000สำนักงานจังหวัดลำปางรวม 63 โครงการ163,504,600

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางโทร. 0 5426 5027

ปรับปรุงล่าสุด

23/06/2558 | 11:37

จังหวัดลำปาง (จ.ลป.)
Lampang

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 0 5426 5001 0-5426-5001 
02 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 0 5426 5002 0 5426 5002 
03 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 0 5426 5003 0 5426 5003 

จังหวัดลำปาง (จ.ลป.)
Lampang

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดลำปาง (จ.ลป.)
Lampang

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร