จังหวัดอุทัยธานี (อน.)
Uthaithani Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดอุทัยธานี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด) - กลุ่มงานอำนวยการ - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำงบประมาณของกลุ่มจังหวัด- ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด- อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก"พันธกิจของจังหวัดอุทัยธานี 1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ของจังหวัดอุทัยธานี 1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ และยั่งยืน 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 4. สร้างสมดุลพื้นฐานชีวิต

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1.แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560)

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรพรรณ บุญศรี และนางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

ปรับปรุงล่าสุด

31/05/2559 | 15:27

จังหวัดอุทัยธานี (อน.)
Uthaithani Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 0-5651-3164 สื่อสาร สป. 17911,08-9203-0725 056513164 
02 วิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 056511284 สื่อสาร สป.17912 056511284 
03 ภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 056511200 สื่อสาร สป.17913 056511200 

จังหวัดอุทัยธานี (อน.)
Uthaithani Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในของสำนักงานจังหวัด
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
การมอบอำนาจของผู้่ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี (อน.)
Uthaithani Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร