จังหวัดลำพูน
Lamphun

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

จากวิสัยทัศน์ (VISION) และเป้าประสงค์ (GOALS) ของจังหวัดลำพูนดังกล่าว ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์(STRATEGIES ISSUE) ที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน 1. การพัฒนาการเกษตร 2. การพัฒนาอุตสาหกรรม 3. การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ (STRATEGIES) หรือแนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ(ACTION PLAN) รองรับไว้โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก: สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ 1.1 ด้านการเกษตร - ส่งเสริมการตลาดโดยการจัดตั้งตลาดกลางสินคค้าเกษตรในภูมิภาคคทั้งส่งออกและนำเข้า 1.2 ด้านอุตสาหกรรม - สร้างฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยการเพิ่มพื้นที่และสิ่งรองรับเขตอุตสาหกรรมให้มากขึ้น - การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่นเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม - สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใม่ มุ่งสู่ KnowledgeBased Economy 2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว : เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม 2.1 ด้านการเกษตร - การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและตลาดการค้าลำไยที่มีคคุณภาพมาตรฐานสู่สากล - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดแนวพระราชดำริ - ส่งเสริมสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนา - การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 2.1 ด้านอุตสาหกรร ม - การพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าหัตถสอุตสาหกรรมสู่ตลาด 2.2 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว - การพัฒนาให้ลำพูนเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองโบราณ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน: สนับสนุนทั้งทางฐานเศรษฐกิจเดิมและฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน 3.1 ด้านการเกษตร - การผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพและผลออดภัยเพื่อการบริโภคและส่งออก 3.2 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว - การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ - การพัฒนาลำพูนให้เป็นเมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี - ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางการจราจร รวมทั้งคคดีอาชญากรรมทุกประเภท 3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.1 การเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม 3.2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการศึกษาต่อและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2552 | 16:38

จังหวัดลำพูน
Lamphun

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   

จังหวัดลำพูน
Lamphun

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดลำพูน
Lamphun

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร