จังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดนครสวรรค์      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้(๑)นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์(๒)ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม(๓)จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง(๔)จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ(๕)จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม(๖)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ (VISION) “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”2. พันธกิจ (MISSION)1) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน2) พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง3) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ4) พัฒนาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข5) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน7) บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3. เป้าประสงค์ (GOAL)1) ผลผลิตข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน2) เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าข้าวที่มีศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 23) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือและภาคอื่นๆ4) เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง 25) ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข6) ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีพ7) มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี8) การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

น.ส.ดาวสรรค์ อภิศิริ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 11:22

จังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3555 0-5680-3555 
02 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3557 0-5680-3557 
03 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3556 0-5680-3556 
04 นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3558 0-5680-3558 
05 นายชัชพลศิลป์ ประเสริฐศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3601-4 0-5680-3604 

จังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร