จังหวัดเชียงใหม่ (ชม)
Chiang Mai

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

-

อำนาจหน้าที่

-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล)
พันธกิจ1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

-

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่1. การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกแห่งล้านนา (The Glory of Lanna Heritage) 1.1 Groverment and Local Compaign (การรักษาเอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมือง/อู้เมือง/ถนนคนเดิน/ถนนคนเดิน 2 ในซอย/แม่แตงขันโตก/น้ำพุร้อนสันกำแพง/ร่มบ่อสร้าง/เวียงกุมกาม) 1.2 ของดี 25 อำเภอ 1.3 เชียงใหม่เมืองพุทธ (คนเมืองกับงานวัด/นิวเจนตักบาตรเติมบุญ/ทัวร์ฝรั่งนั่งสมาธิ) 1.4 การท่องเที่ยว 1.5 ศิลปวัฒนธรรม (เดือนละวันพันไอเดีย/ศิลปะหยอดกระปุก/โตกกับข้าวเมือง) 1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (การปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเชียงใหม่/การปลูกต้นไม้/การนำสายไฟลงใต้ดิน/การแก้ไขปัญหาการบุกรุกกแพงดิน/การพัฒนาเวียงกุมกาม)2. การพัฒนาคลองแม่ข่า3. การพัฒนา Local Road4. การยกระดับองค์การมหาชนด้านการท่องเที่ยวพิเศษ (เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี/ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ/อุทยานหลวงราชพฤกษ์) 4.1 การจัดตั้งสำนักงานบริหารพิงคนคร 4.2 การจัดให้มีรถ MONORAIL เชื่อมโยง5. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า6. การก่อสร้าง “ข่วงหลวงเวียงแก้ว”7. การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ขนส่งมวลชน)8. ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง9. เวียงกุมกาม อำเภอสารภี10. บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน11. บ้านถวาย อำเภอหางดง12. โครงการ “เที่ยว 2 เชียง 3 ประเทศ”13. โครงการอุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ผู้ประสานงาน

-

ปรับปรุงล่าสุด

09/06/2559 | 14:48

จังหวัดเชียงใหม่ (ชม)
Chiang Mai

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 053-112111 053-112113 
02 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 053-112114 
03 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 053-112115 053-112115 
04 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 053-112116 053-112116 
05 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 053-112618-9 053-112618 
06 นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-112699 053-112699 

จังหวัดเชียงใหม่ (ชม)
Chiang Mai

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดเชียงใหม่ (ชม)
Chiang Mai

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร