จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. แม่ฮ่องสอนมีลักษณะพิเศษที่เป็นจุดแข็งหรือศักยภาพในการพัฒนาของตัวเองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ หลายประการ อาทิเช่น - เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ห่างไกล ภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ - เมืองแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีโดยในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกฤดูหนาวอากาศเย็น 2. มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและธรรมชาติสวยงามและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะทุ่งบัวตองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายแห่ง 3. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชนพื้นที่ราบชาวไทยใหญ่หรือชาวไตกับชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่า (Ethnic Group) ยังคงวัฒนธรรมเดิมอย่างมั่นคง 4. ความหลากหลายของวิถีชีวิต ชาติพันธ์ รวบรวมชาติพันธ์ พื้นที่สีเขียว ความสงบในพื้นที่ที่อบอุ่น เป็นจุดขายเพื่อการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายเฉพาะสงบอบอุ่น) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5. มีการพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัด ให้ยั่งยืน และก้าวหน้า ไปคู่กันไม่ขัดแย้งกัน 6. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มภารกิจ (Cluster) / พันธกิจ 1. กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ 2. กลุ่มภารกิจด้านสังคม 3. กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง 5. กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 6. กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การค้าชายแดนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเกษตรประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) / วิสาหกิจชุมชนประเด็นยุทธศาส่ตร์ที่ 5 : การแก้ไขปัญหาความยากจนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การคมนาคมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน กลุ่มภารกิจด้านสังคม : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบสุขภาพประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : แรงงาน สมานฉันท์ มุ่งสู่สังคมแห่งความสุขประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สวัสดิการและความเป็นธรรมในสังคมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บำรุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บำรุงรักษาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ฟื้นฟูพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : พัฒนาการค้าชายแดนและพัฒนาการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ความมั่นคงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมประชาธิปไตยทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ : การบริหารเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการสู่ผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลัก บูรณาโครงการธรรมาภิบาล กลุ่มภารกิจโครงการตามพระราชดำริ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการในพระราชดำริจึงได้เพิ่มกลุ่มภารกิจในด้านนี้ขึ้นมา และขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านนี้

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

14/08/2552 | 13:56

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร