จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนจ.ปข.)
Prachuap khiri khan

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง ? ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ำนี้ ๒ ครั้ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก? ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด? จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้อักษรย่อว่า " ปข " ภาษาอังกฤษ Prachuap Khiri Khan คำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ๔๕ ตำบล ๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบล ๒ เทศบาลเมือง ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๓ เทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่

จังหวัดมีอำนาจในเขตจังหวัด ดังนี้1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตาม อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี พันธกิจ : (1) พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด(2) ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก(3) สร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก(4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย(5) สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรียงตามลาดับความสาคัญ)(1) เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด(2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก(3) เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก(4) เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย(5) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นายสุชาติ สุขสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 032-303991-4 ต่อ 64129

ปรับปรุงล่าสุด

19/05/2559 | 10:11

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนจ.ปข.)
Prachuap khiri khan

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 611028 032611028 
02 นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032611182 032-602359 
03 นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-602359 032-602359 
04 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-604607 032-602359 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนจ.ปข.)
Prachuap khiri khan

 

ข้อมูลเผยแพร่

แบบสอบถามที่ส่งไป
บรรยายสรุปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนจ.ปข.)
Prachuap khiri khan

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร