จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การเมืองการปกครองหน่วยการปกครอง
 • อำเภอ  มีทั้งสิ้นรวม  8  อำเภอ
 • ตำบล  มีทั้งสิ้นรวม  93  ตำบล
 • หมู่บ้าน  มีทั้งสิ้นรวม  689  หมู่บ้าน
 • เทศบาล  มีทั้งสิ้นรวม  11  เทศบาล
 • อบต.  มีทั้งสิ้นรวม  69  อบต.
 • สภาตำบล  มีทั้งสิ้นรวม  13  ตำบล

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  20/08/2552 | 13:36

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร