จังหวัดสมุทรสงคราม (จ.สส)
Samutsongkhram Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

เขตการปกครอง อำเภอ แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน 1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 2. อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 3. อำเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เทศบาล (รวมพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 23.95 ตารางกิโลเมตร) 1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มี 1 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เนื้อที่ 8.0 ตารางกิโลเมตร 2. อำเภออัมพวา มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลอัมพวา เนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เนื้อที่ 6.70 ตารางกิโลเมตร 3. อำเภอบางคนที มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลบางนกแขวก เนื้อที่ 3.75 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลกระดังงา เนื้อที่ 3.00 ตารางกิโลเมตร

อำนาจหน้าที่

จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด**อ้างอิงข้อมูลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553**

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม“เมืองแห่งระบบนิเวศ 3 น้ำ แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง ประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”พันธกิจ1. พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน5. พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด6. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม2. สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมงและผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ3. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน5. สร้างเสริมและพัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิม (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25581. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน2. โครงการปรับปรุงถนนผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก สายบ้านพวงมาลัย - ท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 4.100 กม. 3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 4.โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม5.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย6.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม 7.โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด9.โครงการผิวจราจรแอลฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 10. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร/OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/SMEs จังหวัดสมุทรสงคราม 11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงแปรรูปให้มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 12. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 14.โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 15.โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางนกแขวก 16.โครงการ 1 ทุนทางวัฒนธรรม 1 แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 17.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 18.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 19.โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง 20.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ต.คลองโคน 21.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามสู่อาเซียน 22.โครงการปลาทูนึ่งปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มรองรับประชาคมอาเซียน 23.งบฯเร่งด่วน โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง 24.งบฯเร่งด่วน โครงการเพิ่มผลผลผลิตกุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ 25. เร่งด่วน โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางแคและตำบลวัดประดู่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร 26.โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2558 27. งบฯเร่งด่วน โครงการป้องกันปัญหาภัยแล้งตำบลบางขันแตก 28.งบฯเร่งด่วน โครงการป้องกันปัญหาภัยแล้งตำบลท้ายหาด 29.งบฯเร่งด่วน โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ระบบติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด http://www.padme.moi.go.th/report/search.do

ผู้ประสานงาน

ว่าที่ ร.ต.ก้องกิจ จารุมณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการโทรศัพท์/โทรสาร 0-3471-3309

ปรับปรุงล่าสุด

30/04/2558 | 12:06

จังหวัดสมุทรสงคราม (จ.สส)
Samutsongkhram Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3471-5994 0-3471-5994 
02 นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3471-1996 0-3471-1996 
03 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-3471-3818 0-3471-3818 

จังหวัดสมุทรสงคราม (จ.สส)
Samutsongkhram Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม (จ.สส)
Samutsongkhram Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร