จังหวัดอ่างทอง
Angthong Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้-อำเภอ 7 อำเภอ-ตำบล 73 ตำบล-หมู่บ้าน 513 แห่ง-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง-เทศบาล 21 แห่ง-องค์การบริหารส่วนตำบล 43 แห่ง

อำนาจหน้าที่

.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553)- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด- ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด- อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยพันธกิจ1. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดโลก4. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 - 2550      จังหวัดได้พิจารณาจากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด อ่างทอง จึงกำหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวม ดังนี้  1.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และอาหารปลอดภัยจาก สารพิษ เพื่อสนับสนุนครัวโลก  2.  เผยแพร่และผลิตสินค้า OTOP แล ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน  3.   เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรมดินเผาภาคกลางด้านเศรษฐกิจ  1)   อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP) ร้อยละ 9 ภายในปี 2550      *ภาคเกษตรกรรม ให้ผลิตภาพการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี      * ภาคอุตสาหกรรม ให้ผลิตภาพการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นเเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี      * ภาคบริการและการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว (คนไทยและต่างประเทศ) เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ต่อปี  2)   เพิ่มรายได้ของประชาชนเฉลี่ยต่อคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีด้านยกระดับคุณภาพชีวิต  1)   ประชากรในวัยเรียน ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ100 และนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  2)   ประชาชนในจังหวัดมีหลักประกันสุขภาพร้อยละ 100ต่อปี ของประชากรทั้งจังหวัด  3)   สร้างสังคมที่สงบสุขด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยลดคดีอาชญากรรม หรือควบคุมไม่ให้เกิดคดี 164 คดี ต่อประชากร 100,000 คน การแก้ไขปัญหายา เสพติดจะดำเนินการปราบปรามและจับกุมให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และ สร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   4)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี ของประชากรทั้งจังหวัด   5)   รักษาและฟื้นฟูอนุรักษ์การเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 100,000 ต้น สวนสาธารณะ2 แห่ง และแหล่งน้ำในจังหวัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ด้านลดความยากจน       ลดครัวเรือนยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของครัวเรือนยากจนตามข้อมูล จปฐ.ปี 2546ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐ   1.)   สามารถลดค่าใช้จ่ายการบริหารงบประมาณต่ำกว่ายอดงบประมาณที่ได้รับจัด สรร เงิน ร้อยละ 20 และได้ผลงานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้    2.)  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 30 จากส่วน ราชการที่ได้กำหนดไว้ในปัจจุบัน  3.)   พัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพการบริการของภาครัฐให้ผู้บริการเกิดความพึง พอใจร้อยละ 80ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์   1.  พัฒนาการผลิตสินค้าและการแปรรูปตามมาตรฐานการบริโภคของประชาชน  2.  ผสมผสานองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเผยแพร่ให้ได้รับความนิยมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   3.  พัฒนาและเชื่อมโยงรับและกระจายสินค้า รวมทั้งส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรมดินเผา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์   1.  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และอาหารปลอดภัยจากสารพิษเพื่อสนับสนุนครัวโลก  2.  พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง เผยแพร่ให้ได้รับความนิยม  3.  พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าแบบครบวงจร  4.  พัฒนาสินค้าเกษตร หัตถกรรม และอุตสาหกรรมดินเผา  5.  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา การพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน2. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน3. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน4. โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ5. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีแบบบูรณาการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต6. โครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและแรงงานที่ดีของประชาชน7. โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี8. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน9. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย10. โครงการพัฒนาความสามารถของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ11. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน12. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก13. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทองสู่ตลาดโลก14. โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก15. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการท่องเที่ยว16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองแบบบูรณาการ17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี วีรชน วิถีเกษตร

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

02/06/2559 | 09:58

จังหวัดอ่างทอง
Angthong Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 0-3562-0128 , 08-9203-0602 0-3562-0128 
02 นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1612 , 08-9203-4022 0-3561-1612 
03 นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 0-3562-0129 , 08-9203-4021 0-3562-0129 

จังหวัดอ่างทอง
Angthong Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดอ่างทอง
Angthong Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร