จังหวัดสมุทรสาคร (สนจ.สค.)
Samutsakhon

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การบริหารการปกครอง1)   การบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดส่วนกลางที่มาตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จำนวน 40 หน่วย และหน่วยงานอิสระ จำนวน 2 หน่วย 2)   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ     -  ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 27 ส่วนราชการ     -  ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ( มี 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน) อำเภอกระทุ่มแบน (มี 10 ตำบล 76 หมู่บ้าน) และอำเภอบ้านแพ้ว (มี 12 ตำบล 98 หมู่บ้าน) 3)   การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาล 12 แห่ง คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลท่าจีน เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลดอนไก่ดี เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลหลักห้า และเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 25 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร 12 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 7 แห่ง

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ พ.ศ.2560 : "พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง สร้างสังคมให้เป็นสุข" วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข" พันธกิจ : 1. สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าเกษตร ประมง ประมงแปรรูป และการบริการให้ได้มาตรฐานสากล 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล (3) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุขเป้าประสงค์รวม (1) จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ (2) สินค้าด้านการเกษตร การประมง ประมงแปรรูป และการบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสินค้าอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลก (3) ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 36 โครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 7 โครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 18 โครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 11 โครงการ

  ผู้ประสานงาน

  สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร 034-425-075

  ปรับปรุงล่าสุด

  01/11/2559 | 12:37

จังหวัดสมุทรสาคร (สนจ.สค.)
Samutsakhon

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 0-3441-1250 0-3441-1250 
02 นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 0-3442-7114 0-3442-7114 
03 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 0-3441-2002 0-3441-2002 

จังหวัดสมุทรสาคร (สนจ.สค.)
Samutsakhon

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสมุทรสาคร (สนจ.สค.)
Samutsakhon

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร