จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.)
Ayutthaya

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

-อำเภอ 16 อำเภอ

-ตำบล 209 ตำบล

-หมู่บ้าน 1,459 แห่ง

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

-เทศบาลนคร 1 แห่ง

-เทศบาลเมือง 4 แห่ง

-เทศบาลตำบล 31 แห่ง

-องค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง

อำนาจหน้าที่

การจัดโครงสร้าง องค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพื่อเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่มีราชการการบริหารส่วนภูมิภาคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 74ง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/074/25.PDF

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล”

พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ

5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

นโยบายจังหวัด

อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก

เป้าประสงค์รวม

1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

กลยุทธ์ :

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

๒. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล

๓. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

๔. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ :

๑. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง และได้รับผลกระทบ

๒. เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดการสถานการณ์วิกฤต

๓. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด

กลยุทธ์ :

๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

๒. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

๓. ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการของชุมชน และสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 . http://www.ayutthaya.go.th/FileData/pdf/new_260116093715.pdf

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. http://www.ayutthaya.go.th/FileData/pdf/new_160714133746.pdf

2. http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/plan/planoperat2558.pdf

ผู้ประสานงาน

นายสมพงษ์ ลุนาบุตร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน08-6826-2488

ปรับปรุงล่าสุด

18/05/2559 | 11:29

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.)
Ayutthaya

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6536 0-3534-6555 
02 นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 0-3533-6577 0-3533-6577 
03 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 0-3533-6538 0-3533-6538 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.)
Ayutthaya

 

ข้อมูลเผยแพร่

คำสั่ง
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 247/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster)และคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) ลงวันที่ 25 มกราคม 2559
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557 - 2560)
ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 74ง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.)
Ayutthaya

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร