จังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Province

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฏกระทรวง 2553)1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเินนงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัด : (Vision)“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”พันธกิจ : (Misson) 1. ยกระดับการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2. พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัคร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้งในและต่างประเทศ3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้าง สังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์รวมตามแผนยุทธศาสตร์ : (Objectve)1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อ การดำรงชีพและพ้นจากขีดความยากจน2. เพิ่มจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิปัญหา มีภูมิคุ้มกัน สังคมมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ : (Strategic lssues)1. การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับ มาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลตัวชี้วัด1. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด2. อัตราการเจริญเติบโต GPP ณ ราคาคงที่ (เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง)3. อัตราการเจริญเติบโต GPP ภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)4. อัตราการเจริญเติบโต GPP ภาคเกษตร (เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง)5. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (GAP และ Halan)6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)7. จำนวนการสร้างงานอาชีพจากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว กล้วยไม้ ส้มโอ พืชผัก และอ้อย) ต่อหน่วยการการผลิต/ปี)กลยุทธ์1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดคุณค่า พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิต3. พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองมาตรฐานตามความจำเป็นในการแข่งขัน และพันธสัญญาทางการค้าและบริการลูกค้า4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกฐานการผลิตเดียวและตลาดเดียว ตามกฎบัตรอาเซียนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตัวชี้วัด1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว (เฉลี่ยย้อนหลัว 3 ปี)3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลยุทธ์1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนและนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมี่ยม3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว4. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย เป็นสากลแบบเข้าถึง ต่อเนื่อง จูงใจประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม คุณภาพอย่างยั่งยืนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพรองรับความเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด1. สัดส่วนของคดียาเสพติดลดลง/ปี2. ค่าเฉลี่ย O-net ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี3. ร้อยละการลดลงของการเจ็บป่วยในโรคสำคัญของพื้นที่ 5 อันดับแรก4. ร้อยละ อปท.มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ5. จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ถนน) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น/ปี6. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมที่สำคัญทุกประเภท7. จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง8. ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุขของประชาชน (Gross Provincial Happiness: GPH)กลยุทธ์1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบริการสังคมขั้นพื้นฐานของจังหวัดให้มีคุณภาพ และบริการเชิงรุก4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และเป็นธรรม เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

1. นางสาวอรไท วริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 2. นางสาวน้ำผึ้ง มะเอียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดนครปฐม โทร. 03434 0155-6 โทรสาร 0 3434 0158

ปรับปรุงล่าสุด

08/07/2559 | 10:28

จังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Province

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 0 3434 0000 0 3434 0334 
02 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (1) 0 3434 0002 0 3434 0002 
03 นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (2) 0 3434 0001 0 3434 0001 
04 นายชัยภัค สุนทรหงส์ ปลัดจังหวัดนครปฐม 0 3434 0028-30 0 3434 0028-30 
05 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม 0 3434 0005 0 3434 0005 

จังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Province

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Province

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร