จังหวัดสุพรรณบุรี (สนจ.สพ.)
Suphanburi Provincial Govennor’s Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2459)ดังนี้1)แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่2)พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด3)จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน และกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด4)อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด5)ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับการมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ การบริหารราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ1) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) การลดภารกิจและ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 3) การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 4) การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความ เหมาะสมของแต่ละภารกิจ ภารกิจของจังหวัด คือ เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสม เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี1)การปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร1.1 ส่งเสริมบทบาทขององค์กร ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนและสังคม 1.2 การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.3 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน2)นโยบายด้านเศรษฐกิจ2.1 เกษตรกรรม2.1.1 สนับสนุนให้ใช้การพัฒนาเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย2.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร2.2 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาด2.3 การจัดบริการทางสังคมและสวัสดิการสงเคราะห์2.4 การท่องเที่ยว2.4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล2.4.2 เน้นการอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทย2.5 สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ2.6 ส่งเสริมการมีงานทำ3)นโยบายสังคม3.1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้3.1.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง3.1.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ3.1.3 ให้ท้องถิ่น ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา3.2 พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา3.3 ส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา3.4 ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม4)นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน

ผู้ประสานงาน

นายไมตรี ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการโทร. 0-3553-5377

ปรับปรุงล่าสุด

04/08/2559 | 09:39

จังหวัดสุพรรณบุรี (สนจ.สพ.)
Suphanburi Provincial Govennor’s Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 035535500  
02 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 0-3553-5374 0-3553-5374 
03 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 0-3553-5373 0-3553-5373 
04 นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 0-3553-5375 0-3553-5375 

จังหวัดสุพรรณบุรี (สนจ.สพ.)
Suphanburi Provincial Govennor’s Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสุพรรณบุรี (สนจ.สพ.)
Suphanburi Provincial Govennor’s Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร