จังหวัดกาญจนบุรี (สนจ.กจ.)
Kanchanaburi

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี (คำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)1. กลุ่มงานอำนวยการ 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 3. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี (กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553)- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรื นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด- ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด- อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"พันธกิจ1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวการผลิต ด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้าต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

-

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

-

ผู้ประสานงาน

-

ปรับปรุงล่าสุด

01/06/2559 | 10:30

จังหวัดกาญจนบุรี (สนจ.กจ.)
Kanchanaburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0 3451 1020 0 3451 3206 
02 นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0 3451 3230 0 3451 3230 
03 นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0 3462 2790 0 3451 1561 

จังหวัดกาญจนบุรี (สนจ.กจ.)
Kanchanaburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
การขอหนังสือผ่านแดน (Border Pass) และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ไปเมืองทวาย

จังหวัดกาญจนบุรี (สนจ.กจ.)
Kanchanaburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร