จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์1). ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างผลผลิต รายได้คุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกของประชาชนจนได้รับความศรัทธาเชื่อถือ2). พัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ทั้งในการพัฒนาและการบริหารจัดการ1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้1.1 เพิ่มผลผลิต มูลค่าและการจำหน่าย สินค้าด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม1.1.1 ผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและอาหารปลอดภัย1.1.2 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1.1.3 สนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ1.1.4 สร้างเสริมศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับกระบวนการผลิต1.1.5 ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม1.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง1.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้าชุมชน และการสหกรณ์1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบริการ1.3.1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบริการกลยุทธ์1.1.6 พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน1.1.7 เส้นทางเศรษฐกิจราชบุรีสู่อันดามัน1.3.2 ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

20/08/2552 | 15:30

จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   

จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร