จังหวัดสระบุรี (สบ.)
Saraburi

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :: เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ :: 1.นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3.จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4.จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 3.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ 4.ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร./โทรสาร 036-220439 E-mail : saraburi@moi.go.th

ปรับปรุงล่าสุด

16/05/2559 | 11:51

จังหวัดสระบุรี (สบ.)
Saraburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนเษก อัศวานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   
02 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   
03 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   
04 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  036-223057 

จังหวัดสระบุรี (สบ.)
Saraburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

จังหวัดสระบุรี (สบ.)
Saraburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร