มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
Phuket Rajabhat University

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอันดามัน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/10/2559 | 15:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
Phuket Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
Phuket Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
Phuket Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน