มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมือง

พันธกิจ
บูรณาการศึกษา ให้บริการวิชาการ จัดการองค์ความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองและนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม เพื่อพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

28/09/2559 | 09:21

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน