มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชา : ประกอบด้วย- สำนักวิชาการจัดการ- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- สำนักวิชานิติศาสตร์ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ- สำนักวิชาศิลปศาสตร์- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรศูนย์: ประกอบด้วย- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา- ศูนย์บริการวิชาการ- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรส่วนงาน: ประกอบด้วย-- ส่วนการเจ้าหน้าที่- ส่วนการเงินและบัญชี- ส่วนนโยบายและแผน- ส่วนพัสดุ - ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการ- ส่วนอาคารสถานที่ - ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ- ส่วนประสานงานบัณฑิต- ส่วนรับนักศึกษา- ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา- ส่วนทะเบียนและประมวลผล- ส่วนพัฒนานักศึกษา- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา- ส่วนบริการงานวิจัย- ส่วนประชาสัมพันธ์- หน่วยตรวจสอบภายใน- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ- สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ: ประกอบด้วย1.การผลิตบัณฑิต2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการแก่สังคม4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม5.การปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน- เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยามนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของชาติ - เพื่อตอบสนองความต้องการ การศึกษาระดับสูงของประชาชนในภาคเหนือตอนบน - เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง - เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6032 โทรสาร 0-5391-6031

ปรับปรุงล่าสุด

03/05/2549 | 16:14

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6100 0-5391-6034 
02 ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย 0-5391-6074 0-5391-6034 
03 นายจิโรจน์ สุภาพพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านอาคารสถานที่ 0-5391-6071 0-5391-6800 
04 รองศาสตราจารย์ ดร. เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 0-5391-6054 0-5391-6034 
05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ 0-5391-6058 0-5391-6034 
06 นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5391-6056 0-5391-6034 
07 รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก 0-5391-6060 0-5391-6034 
08 รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0-5391-6073 0-5391-6034 
09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาน พิมพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-5391-6072 0-5391-6034 
10 นายชาลี มงคลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝายบริหาร 0-5391-6817 0-5391-6800 
11 รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ (รักษาการแทน) 0-5391-6060 0-5391-6034 
12 นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5391-6744 05391-6743 
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนากุล คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ 0-5391-6855 0-5391-6857 
14 ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น คีธ ไซเออร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0-5391-6777 0-5391-6776 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงศ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0-5391-6835 0-5391-6831 
16 นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0-5391-6840 0-5391-6821 
17 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0-5391-6720 0-5391-6723 
18 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ภูมิภมร คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0-5391-6740 0-5391-6739 
19 รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รักษาการแทน) 0-5391-6214 0-5391-6212 
20 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5391-6401 0-5391-6403 
21 นายประดิษฐ์ หม่อมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา 0-5391-6106 0-5391-6105 
22 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 0-5391-6385 0-5391-6384 
23 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิน มโนมัยวิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนาธรรมจีนสิรินธร 0-5391-7095 0-5391-7093 
24 นางสาวกัญหา หยุ่นตระกูล หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ 0-5391-6017 0-5391-6020 
25 นายกัมพล ไชยเลิศ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 0-5391-6014 0-5391-6003 
26 นางพัชรินทร เหล็กงาม หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 0-5391-6036 0-5391-6031 
27 นายวิเชียร ขานฤทธี หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการ นิติการ 0-5391-6035 0-5391-6034 
28 นางสาวสุชาดา พัฑฒนะ หัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวลผล 0-5391-6369 0-5391-6974 
29 นางสาวกัลยา ทับเกร็ด หัวหน้าส่วนพัสดุ 0-5391-6040 0-5391-6047 
30 นายณัฐกร วิทิตานนท์  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 0-5391-7002 0-5391-7049 
31 นายประดิษฐ์ หม่อมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา 0-5391-6106 0-5391-6105 
32 นายวีระชัย เจริญจิตตินัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา 0-5391-6383 0-5391-6380 
33 นางเพ็ญทิพา วรอาคม หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา 0-5391-6364 0-5391-6365 
34 นางสาวดาวลักษณ์ ธนาวงษ์ ผู้กำกับดูแลส่วนอาคารสถานที่ 0-5391-6804 0-5391-6800 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
 ประวัติความเป็นมา
 หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2545
 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร