มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of technology

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นขุมวิชาและเป็นคลังปัญญา ที่ดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ มีผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

01/07/2545 | 07:40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of technology

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ผศ. ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดี   
02 รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา   
03 รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
04 รศ. ดร. กฤษณะ สาคริก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   
05 ผศ. น.สพ. ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
06 รศ. ดร. ชาญชัย อินทรประวัติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
07 อ. น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of technology

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
คณะผู้บริหาร
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติความเป็นมา มทส.
องค์การนักศึกษา
สหกิจการศึกษาฯ
รายงาน
รายงานประจำปี 2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of technology

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร