มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักงานอธิการบดี : ประกอบด้วย
ส่วนการเงินและบัญชีส่วนการเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาส่วนประชาสัมพันธ์ส่วนแผนงานส่วนพัสดุส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่วนสารบรรณและอำนวยการส่วนส่งเสริมวิชาการส่วนอาคารสถานที่หน่วยงานช่วยนักบริหารหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานครสำนักวิชา : ประกอบด้วย
สำนักวิชาการจัดการสำนักวิชาศิลปศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา : ประกอบด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์ : ประกอบด้วยศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาศูนย์บริการการศึกษาศูนย์บริการวิชาการโครงการ : ประกอบด้วยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโครงการอาศรมวัฒนธรรมโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฟาร์มมหาวิทยาลัยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลปณิธาน : มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อากรพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อ ความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง โดยเน้น 1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติที่กว้างไกล 2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช่ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และประเทศชาติ4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฐานะและรูปแบบ
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล" บริหารอิสระจากระบบราชการ มีระบบบริหารงานเป็นของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ (Residential University) และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยจัดพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในลักษณะอุทยานการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว องค์กรบริหาร มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเป็นองค์กรบริหารสูงสุด
สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางนโยบายเกี่ยวกับ
 • การศึกษา
 • การวิจัย
 • การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
 • การเงินและทรัพย์สิน
 • การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 • การแต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร
 • การอนุมัติปริญญา เป็นต้น
  สภาวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลทางด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร การสอนการวัดผล การให้ปริญญา การให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดหาวิธีการทำให้การศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น เป็นต้น

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ผู้แก้ไข/บันทึกข้อมูล คุณประไพ ศรีบุญเอียด e-mail sprapai@wu.ac.thโทรศัพท์ 0-7567-3700 ผู้ยืนยันข้อมูล คุณสิทธิชัย พนิตอังกูร e-mail psittich@wu.ac.thโทรศัพท์ 0-7567-3712

  ปรับปรุงล่าสุด

  28/10/2547 | 13:58

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  Walailak University

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 ดร. สุพัทธ์ พู่ผกา อธิการบดี 0-7567-3840 0-7567-3838 
  02 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 0-7567-3803  
  03 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-7567-3802  
  04 รองศาสตราจารย์อุดม หนูทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-7567-3831   
  05 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ 0-7567-3807,0-7567-3814  
  06 นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสาธารณะ 0-7567-3813   

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  Walailak University

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  Walailak University

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร