มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1038-9 Fax. 0-5526-1040 2. คณะแพทยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1200-5 Fax. 0-5526-11983. คณะเภสัชศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1073-6 Fax.0-5526-10574. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1034 Fax. 0-5526-10355. คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1010-3 Fax. 0-5526-10256. คณะศึกษาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1032 Fax. 0-5526-10327. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1061 Fax. 0-5526-10628. คณะพยาบาลศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1108 Fax. 0-5526-11089. คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1197 Fax. 0-5526-119710. คณะสหเวชศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1070 Fax. 0-5526-107011. สำนักงานอธิการบดี ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1085-7 Fax. 05526108412. บัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1000-2006 Fax. 0-55261-000-200613. สำนักหอสมุด ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5526-1049-50 Fax. 0-5526-1049

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปีพ.ศ.2560 แผนการดำเนินงาน 1. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง มีผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้เป็นที่พึ่งพาของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นสถาบันแห่งฐานข้อมูลทุกด้านของภูมิภาค มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี มีแหล่งค้นคว้าจากห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิตระดับต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ     2. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เสริมสร้างการกระจายโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งผลออกมาในรูปของการให้บริการทางวิชาการแก่มวลชน และแก่ผู้ด้อยโอกาสมีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้านวิชาการในรูปเครือข่าย และหุ้นส่วน ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน     3. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันที่มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดการ สามารถเป็นต้นแบบของการสร้างสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สามารถพึ่งพาตนเองจากการสร้างรายได้ที่เป็นความชอบธรรม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

    ภารกิจ1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทำ และสามารถไปทำงานได้ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะดำเนินการโดยการมีหุ้นส่วน (Partnership) หรือสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้จะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย 2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟู และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความสำคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการทำวิจัย ดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย 3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่สำคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทั่วไป เป็นต้น การดำเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ควรถูกจำกัดอยู่แต่ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทางความเป็นไท ความสงบ ความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยมาแล้วในอดีต 2. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชาโดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขแบบยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงรวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากลภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 5. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 6. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการบริการ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ 7. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 8. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการนำความเจริญไปสู่ภูมิภาค

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

     

ปรับปรุงล่าสุด

11/08/2552 | 10:13

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี 055-261014 055-261005 
02 รศ.กมล การกุศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 055-261017 055-261005 
03 รศ. ดร. สุพักตร์ พ่วงบางโพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 055-261018 055-261005 
04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 0-5526-1016 0-5526-1005 
05 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 055-261000-4 ext. 1141 055-261005 
06 รศ.เฉลิม พงศ์อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 055-261019  055-261005 
07 ศ.ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 055-261000-4 ext. 1144   055-261005 
08 ศ.ดร.จอห์น คีธ ไซเยอร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 055-261015  055-261005 
09 นายสำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร