มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

       1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม 2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3. ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

11/08/2552 | 09:58

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายผาสุข กุลละวณิชย์ President 0-3874-5900 Ext. 1010 0-3839-0038 
02 นายบัญญัติ สุขศรีงาม Vice-President for Administrative Affairs 0-3874-5900 Ext. 1001 0-3839-0038 
03 นางพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ Vice-President for Academic Affairs 0-3874-5900 Ext. 1001 0-3839-0351 
04 นายวิรัช คารวะพิทยากุล Vice-President for Planning and Development 0-374-5900 Ext. 1014 0-3839-0130 
05 นางบุญมา ไทยก้าว Vice-President for Student Affairs 0-3874-5900 Ext. 1609 0-3839-0907 
06 นายพิชาญ สว่างวงศ์ Vice-President for International Affairs 0-3874-5900 Ext. 1017 0-3839-0351 
07 นายประถม ใจจิตร Vice-President for Chuntaburi Campus 0-3874-5900 Ext. 1012 , 0-3932-4002 0-3874-5801 , 0-3932-4642 
08 นายชารี มณีศรี Vice-President for Sakaeo Campus 0-3726-1559 0-3726-1801 

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร