มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/09/2559 | 11:06

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี 0-2587-4340 0-2587-4350 
02 รศ.ดร.ชนศักดิ์ บายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-2585-7682 0-2587-4350 
03 รศ.ชาญ ถนัดงาน รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ 0-2587-4338 0-2587-4350 
04 รศ.วัฒนา ปิ่นเสม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 0-2913-2583 0-2587-4350 
05 ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง 0-2913-2575 0-2587-4350 
06 ผศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2585-7682 0-2587-4350 
07 นายอรุณ พุฒยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการฯ 0-2913-2619 0-2587-4350 
08 รศ. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 0-2913-2500 ต่อ 8655 0-2587-4350 
09 ผศ.ทวีป งามสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2912-2014 0-2587-4350 
10 ผศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 0-2913-2583 0-2587-4350 
11 รศ. ชัยพร วงศ์พิศาล ประธานสภาคณาจารย์ 0-2586-9005 0-2587-4350 
12 รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2587-4351 0-2585-6149 
13 ผศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0-2587-4352 0-2586-9015 
14 รศ.วิชัย สุรเชิดเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 0-2587-8249 0-2587-8259 
15 ผศ. พีระศักดิ์ เสรีกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 0-37213367 0-37313367 
16 รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2913-2500-24 ต่อ 2708 0-2912-2019 
17 ผศ.ดร.ประนอม อุตกฤษฏ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 0-2913-2500-24 ต่อ 3216 0-25878262 
18 ผศ.ปรีชา อ่องอารี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-2912-2013-24 ต่อ 3101 0-2587-8251 
19 ดร. มงคล หวังสถิตย์วงษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 0-2526-9694 0-2587-4357 
20 รศ.ศิวิไล ถนอมสวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2585-0691 0-2587-4356 
21 อ. มนตรี เข็มราช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 0-2586-8860 0-2586-8860 
22 ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 0-2585-2655 0-2585-7590 
23 รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผอ.สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 0-2587-3766 0-2526-9629 
24 รศ.อุดม จีนประดับ ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2587-5014 0-2585-7945 
25 ผศ.พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล ผอ.ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 0-2585-3810 0-2586-9014 
26 ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีวิทยาเขต สจพ.ปราจีนบุรี 0-3721-7336 0-3721-7337 
27 ผศ.ปรีชา อ่องอารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 0-2912-2042 0-2587-4350 
28 ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 0-2556-1307 0-2587-4350 
29 ผศ.จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2913-2583 0-2587-4350 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

ข้อมูลเผยแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร