มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

     มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้     มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย     มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี     มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน     มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

    

ปรับปรุงล่าสุด

23/09/2559 | 11:10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดี 0-2872-9085 0-2427-9860 
02 รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ 0-2428-4023 0-2428-4023 
03 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร 0-2470-8014 0-2872-9087 
04 ผศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 0-2470-9146 0-2428-4023 
05 ดร.เกษรา วามะศิริ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 0-2428-4022 0-2872-9109 
06 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 0-2427-8883 0-2470-8635 
07 ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล 0-2872-9084 0-2427-9860 
08 อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2428-4026 0-2470-8093 
09 อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง รองอธิการบดี 0-2427-9633 0-2427-9633 
10 ผศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต 0-2470-9222 0-2872-9118 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ
 ระเบียบว่าด้วยการใช้ที่พักของสถานีวิจัย สถาบันวิจัยพัฒนาฯ พ.ศ.2530
แบบฟอร์ม
 ขอใช้ที่พักสถานีวิจัยประมงศรีราชา
 ขอใช้ที่พักสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
 ขอใช้ที่พักสถานีวิจัย...
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ
 แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร