มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033565 E-mail:laoffice@stou.ac.th2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033567 E-mail:edoffice@stou.ac.th3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033568 E-mail:msoffice@stou.ac.th4. สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033569 E-mail:lwoffice@stou.ac.th5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033570 E-mail:hsoffice@stou.ac.th6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033572 E-mail:ecoffice@stou.ac.th7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033639 E-mail:heoffice@stou.ac.th8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033576 E-mail: psoffice@stou.ac.th9.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033578 E-mail:agoffice@stou.ac.th10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033580 E-mail:aoffice@stou.ac.th11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033615 Email:stoffice@stou.ac.th12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-503262013. สำนักงานอธิการบดี ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02-5033550 - หน่วยเลขานุการกิจ โทร.02-5033550,02-5033553 - กองกลาง โทร.02-5033559,02-5033641 โทรสาร.02-5033607 - กองพัสดุ โทร.02-5033625 โทรสาร.02-5032598 - กองคลัง โทร.02-5033616 โทรสาร.02-9829751 - กองแผนงาน โทร.02-5033870 โทรสาร.02-5033626 - งานการเจ้าหน้าที่ โทร.02-5032999 โทรสาร.02-5033617 - งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-5032121 ต่อ 4076 โทรสาร.02-5033556 - หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.02-5032121 ต่อ 2891 - ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม โทร.02-5033613 โทรสาร.02-503359414. สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.02-5034910 E-mail:rdoffice@stou.ac.th15. สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร.02-5033582 โทรสาร.02-503355816. สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-5033647 โทรสาร.02-5034916 E-mail:csoffice@stou.ac.th17. สำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-5033596 โทรสาร.02-5033595 E-mail:reoffice@stou.ac.th18. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร.02-5033584 E-mail:etoffice@stou.ac.th19. สำนักบรรณสารสนเทศ โทร.02-5033601 Fmilki.02-5033600 E-mail:dioffice@stou.ac.th20. สำนักบริการการศึกษา โทร.02-5033588 -89 E-mail:esoffice@stou.ac.th21. สำนักพิมพ์ โทร.02-5033621 โทรสาร.02-5034913 E-mail:upoffice@stou.ac.th22. สำนักวิชาการ โทร.02-5033561-62 โทรสาร.02-5033563 E-mail:aaoffice@stou.ac.th23.สำนักบัณฑิตศึกษา โทร.02-5033873 E-mail:csu.help@stou.ac.th24.สำนักวิทยพัฒนา** โทร.02-5032121-4 ต่อ 7411-12 สายตรง 02-5033876 โทรสาร.02-5034721 E-mail:adoffice@stou.ac.th25. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ** โทร.02-5032121-44 ต่อ 439226. ศูนย์สารสนเทศ* โทร.02-5033545 โทรสาร.02-503354627. ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา** โทร.02-5032121-4 ต่อ 304128. ศูนย์วิทยุสื่อสาร* โทร.02-5032121-4 ต่อ 4534* เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ** เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะตามความต้องการของบุคคลและสังคม ทำการวิจัย ค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปของการเผยแพร่ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนโดยทั่วไป ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบการบริหารการศึกษาทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพมาตรฐานระดับสูง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และทางการศึกษาทางไกล มีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีระบบบริหารการศึกษาที่ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการของประเทศ มุ่งกระจายโอกาสการศึกษาสู่ปวงชนทุกระดับและทุกสถานที่ ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณ มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการชี้นำและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมไทยในโลกแห่งการแข่งขัน ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคง ยั่งยืน และสันติสุข

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้การปฏิบัติภารกิจในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการและการศึกษาทางไกล เป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 2. เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพให้ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยืนหยัดที่จะให้ปวงชนที่ต้องการศึกษาหรือฝึกอบรมได้มีโอกาสศึกษาและฝึกอบรมตามหลักการการศึกษาตลอดชีพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตและก้าวหน้าเท่าเทียมนานาชาติ3. มีบทบาทร่วมกับสถาบันทางวิชาการอื่นในการเร่งรัดพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมเพื่อให้ประชากรมีทักษะและมีความพร้อมในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างในทางเศรษฐกิจและในทางความคิดของกลุ่มคนในสังคม4. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒนาบทบาทให้สามารถชี้นำและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ชุมชนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนและความสันติสุขของประเทศชาติ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 09:25

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อธิการบดี 02-5033553 02-5033607 
02 รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 02-5033539  
03 รศ.จรินทร์ เทศวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 02-503 3643  
04 รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รักษาการแทนรองอธิการอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 02-5033542 02-5033607 
05 รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ 02-5033541  
06 รศ.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 02-5033628  
07 ผศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 02-5033640  
08 รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 02-5033640 02-5032598 
09 รศ.ศรีราชา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 02-5033542  
10 รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
12 รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
13 ผศ.นพพร โทณะวณิก ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
14 รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
15 น.ส.วนิดา ลิวนานนท์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
16 รศ.ปรียา วิศาลเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 0 2503 4917  
17 อาจารย์พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
18 รศ.ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
19 รศ.ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
20 รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
21 ผศ.วิมาน กฤตพลวิมาน ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
22 ผศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี 02-5034917  
23 รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 02-5033568  
24 รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ 02-5033576  
25 รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 02-5032785  
26 ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 02-5033580  
27 อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ 02-5033569  
28 รศ.ดร.สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 0 2503 3639  
29 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมฯ 02-5033578  
30 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ประธานกรรมการฯสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 02-5033570  
31 รศ.สุณี ภู่สีม่วง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 02-5033615  
32 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02-5033567  
33 รศ.จิตรา วีรบุรีนนท์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 02-5033565  
34 รศ.สมบัติ พันธ์วิศิษฎ์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 02-5033571  
35 นายประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา 02-5033588  
36 ดร.จิตรา เตมีย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 02-5033561 02-5033563 
37 ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 02-5033596 02-5033595 
38 รศ.วรวุฒิ เทพทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยพัฒนา 02-5033876 02-5034721 
39 รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา 0 2503 3584  
40 รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง 02-5033582  
41 นางบุญฑา วิศวไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ 02-5033601 02-5033600 
42 รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 02-5034910  
43 รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักบัณฑิตศึกษา 02-5033660 02-5032660 
44 รศ.พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ 02-5033621 02-5034913 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนผังมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
บุคคลากร
หลักสูตรการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา
รายงาน
รายงานการประชุม Virtual Education Forum

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร