มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงสร้างและจัดหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี้ 2.1 วิทยาเขตหาดใหญ่ มีส่วนราชการดังนี้ 2.1.1 สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ 2.1.2 บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ 2.1.3 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1.4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาธรณีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการ 2.1.5 คณะทันตแพทย์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ 2.1.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชการพยาบาลสูติ - นรีเวชและผดุงครรภ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.1.7 คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.1.8 คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 2.1.9 คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.1.10 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.1.11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 2.1.12 คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา 2.1.13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร 2.1.14 คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ 2.1.15 คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2.1.16 สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง 2.1.17 สำนักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามผล 2.1.18 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายโปรแกรมระบบ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง 2.1.19 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2.1.20 สำนักวิทยบริการ (เฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่) ประกอบด้วย ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และ ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.1.21 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตหาดใหญ่ 2.1.22 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ) ประกอบด้วยฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องวิทยาเขตหาดใหญ่ 2.1.23 สำนักงานประกันคุณภาพ 2.2 วิทยาเขตปัตตานี มีส่วนราชการดังนี้ 2.2.1 สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 2.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.2.4 คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา โรงเรียนสาธิต 2.2.5 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาอิสลามศึกษา สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน 2.2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 2.2.7 คณะวิทยาการสื่อสาร ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 2.2.8 สำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2.2.9 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง และฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 2.2.10 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระเทพญานโมลี ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายวิจัย 2.3 เขตการศึกษาเขตภูเก็ต มีส่วนราชการดังนี้ 2.3.1 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการชุมชน ฝ่ายวิชาการ 2.3.2 คณะอุตสาหกรรมบริการ 2.3.3 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2.4 เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มีส่วนราชการดังนี้ 2.4.1 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายการศึกษาเฉพาะทาง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2.4.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 2.4.3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์2.5 เขตการศึกษาตรัง มีส่วนราชการดังนี้ 2.5.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

    

ปรับปรุงล่าสุด

10/08/2552 | 10:47

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี 0-7421-2800 0-7421-2809, 0-7421-2828 
02 อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี 0-7421-2802 0-7421-2809 
03 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 0-7421-2806 0-7421-2809 
04 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-7421-2804 0-7421-2809 
05 รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 0-7421-2808 0-7421-2809 
06 รองศาสตราจารย์ผดุงยศ ดวงมาลา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 0-7421-2812-13 0-7421-2809 
07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 0-7421-2815 0-7421-2809 
08 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 0-7421-2810-11 0-7421-2809 
09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 0-7421-2816 0-7421-2809 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  073335129  073335128 
11 รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี 073312238 073335128 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี 073313153  073312403 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี   
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช  รองอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต 0-7627-6005 0-7627-6002  
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง   
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสียง กฤษณีไพบูลย์ รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 0-7735-5040  0-7735-5041  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร