มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 3,572,000 บาท2. ครุภัณฑ์อื่นๆ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 46,767,000 บาท3. งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 10,238,600 บาท4. งานจัดการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 1,921,000 บาท5. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 5,353,500 บาท6. งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 4,990,000 บาท7. งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 15,072,500 บาท8. งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 8,750,000 บาท9. งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 6,000,000 บาท10. งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 8,013,000 บาท11. งานสนับสนุนวิชาการเฉพาะการศึกษาศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 20,588,000 บาท12. แผนกงานบริการสาธารณสุข ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 72,200,000 บาท

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

10/08/2552 | 10:06

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี 0-2258-3996  
02 พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-2258-4109  
03 ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 0-2260-0121  
04 รศ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-2258-9244  
05 ผศ. กวี วรกวิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 0-2258-4116  
06 รศ.สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0-2258-3999  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
อำนาจหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กร
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร