มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. สำนักงานอธิการบดี2. บัณฑิตวิทยาลัย3. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์4. คณะโบราณคดี5. คณะเภสัชศาสตร์6. คณะมัณฑนศิลป์7. คณะวิทยาศาสตร์8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9. คณะศึกษาศาสตร์10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11. คณะอักษรศาสตร์12. สถาบันวิจัยและพัฒนา13. สำนักหอสมุดกลาง14. ศูนย์คอมพิวเตอร์15. หอศิลป์

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย รวบรวมถ่ายทอดความรู้และศิลปวิทยาการชั้นสูง วิทยาศาสตร์และเทค-โนโลยี โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญาให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ บนพื้นฐานการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในภูมิภาคตะวันตก ประเทศชาติและมนุษยชาติทั้งมวล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

07/08/2552 | 13:51

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   
02 อาจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
03 อาจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
06 อาจารย์ สนฉัตร พิชัยนุช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
07 อาจารย์ ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   
08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
11 อาจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
12 อาจารย์ พรสวรรค์ อัมรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ   
13 อาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
14 อาจารย์ ประเทือง วิรุฬห์เพชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
15 อาจารย์ วรวรรณ พงษ์ขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   
17 รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
18 ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข อินทราวุธ คณบดีคณะโบราณคดี   
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   
20 อาจารย์จันทิวา สุรเชษฐพงษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์   
21 รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
23 รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
24 ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร