มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะต่าง ๆ เช่นในการหาข้อมูล การอำนวยความสะดวกในด้านห้องประชุม ด้านการเงิน ด้านข้อมูลนักศึกษา ด้านอุปกรณ์สารสนเทศรวมทั้งการบริการ การผลิตและฝ่ายเทคโนโลยีด้านการศึกษา ให้การบริการด้านห้องสมุด เป็นต้น          หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยต่าง ๆ และรวมถึงการดำรงตำแหน่งด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

    1 . ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและ ประเทศชาติ 4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

  

ปรับปรุงล่าสุด

11/08/2552 | 09:41

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดี 045-288399 ต่อ 1021 045288398 
02 ดร.สัมมนา มูลสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
03 อาจารย์ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค   
04 ผศ.ประจัน มณีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
05 ผศ.ธีระพล บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
06 นายพงศ์เฉลียว เขม้นดี ที่ปรึกษาอธิการบดีการเงินการคลังพัสดุ   
07 ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   
08 ดร.มนูญ ศรีวิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน   
09 ผศ.ภัทรียา วิสัยจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
10 นายพิทักษ์ สิงห์ทองลา  ผู้ช่วยอธิการดบีฝ่ายกิจการศึกษา 0-4528-8374 , 0-4528-8398 0-4528-8375 , 0-4528-8398 
11 ผศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   
12 ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
13 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
14 รศ.สุภัตรา โลห์วัชระกุล คณบดีคณะบริหารศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
การแบ่งส่วนราชการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร