มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัย สหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 13:44

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดี   
02 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร เลียวไพโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง   
04 รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล   
05 รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์  รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา   
06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต   
08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี   
09 อาจารย์ วนิดา พันธุ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์   
10 รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ  รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง   
11 ูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน   
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ ศุภจรรยา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการขยายงานศูนย์รังสิต   
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทั่วไป   
14 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย   
15 Mr.Michael F.Dean  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ   
16 นายคณิต พีชวณิชย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์   
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ พิพัฒนกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง   
18 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล   
19 อาจารย์ อรยา สูตะบุตร  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
20 รองศาสตราจารย์ สมนึก สุขพงษ์ไทย  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต   
21 ผศ.ทพ.หญิง สิตานันท์ ชาตรูประชีวิน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต   
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี   
23 รองศาสตราจารย์ เจียรนัย ศิริสวัสดิ์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา   
24 อาจารย์ อาชัญ นักสอน  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา   
25 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  คณบดีคณะนิติศาสตร์   
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
27 รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม  คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร เลียวไพโรจน์  รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   
29 รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
30 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เวสสะโกศล  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
31 รองศาสตราจารย์ ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
32 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร  คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
35 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
37 ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์   
38 ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   
39 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
40 ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
41 อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   
42 รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ  รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ   
43 รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา   
44 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร   
45 นางสาวนวลฉวี สุธรรมวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด(รษก.9ส.ค.45)   
46 รองศาสตราจารย์ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์   
47 นายไพโรจน์ เบญจมานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลฯ   
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ ศุภจรรยา  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ   
49 รองศาสตราจารย์ ยุพา คลังสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา   
50 รองศาสตราจารย์ ดร.ประทิน พิมสาร  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา   
51 รองศาสตราจารย์ บำรุง สุขพรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม   
52 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
53 อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา   
54 ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมธ.   
55 นายชาลี มงคลรัตน์  ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน   
56 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ์ ศิริปการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(รษก.)   
57 อาจารย์ ชัชสรัญ เต็งพงศธร  ทำหน้าที่ประธานสภาอาจารย์   
58 นางยุวณี ศุภศิลป์  ประธานสภาข้าราชการ   
59 รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์ลำปาง   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร