มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบด้วยถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม.และมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ เปิดทำการสอน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2507 ความเป็นมา ปี พ.ศ.2484 รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคขึ้นแต่เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 การดำเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ.2501 รัฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า " จะดำเนินการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตลอดถึงการศึกษาชั้นสูง "พ.ศ.2502 ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคการศึกษา 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นว่า " น่าจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ "พ.ศ.2503 รัฐบาลชุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกชื่อมหาวิทยาลัยนี้ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเหนือ ทั้งด้านการศึกษาและวิชาชีพ2. ต้องการให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์มีคณะ/ภาควิชา ต่าง ๆ เปิดสอนครบถ้วนตามหลักสากล3. นอกจากจะเป็นสถาบันสำหรับการศึกษา และวิจัยแล้ว เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องการสร้างความรอบรู้และสร้างนิสัยให้แก่นักศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2508 ในระยะเริ่มต้นได้เปิดดำเนินการสอนเพียง 3 คณะ ที่เป็นรากฐานของทุกสาขาวิชาคือ คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ต่อมาในปีพ.ศ.2508ได้รับโอนกิจการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาเป็นคณะแพทยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีเดียวกันนี้เอง ได้เริ่มจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นอีกคณะหนึ่ง นปีการศึกษา 2511 ได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และในปีการศึกษา 2513 ได้จัดตั้งคณะใหม่อีก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2515จึงได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะทั้งหมดด้วยกัน 17 คณะ โดยในปี พ.ศ. 2518ได้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์เพิ่มขึ้นและตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.2519เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอนและมาตรฐานหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษามีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งแต่การดำเนินงานด้านการสอนและการวิจัยซึ่งกระทำโดยคณาจารย์ของคณะ และได้มีการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น ในปี พ.ศ.2525 เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ในปี 2536 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มขึ้นอีก3 คณะคือคณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มอีก 1 คณะคือคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะที่ 17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ คือเปิดสอนวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา ตามหลักของ UNESCO ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่เดิมมา เป้าหมายของมหาวิทยาลัย1. เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีทั่วถึงประชาชนในหัวเมืองของ ภาคเหนือให้มาก ยิ่งขึ้น2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตกำลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติ3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรักษา ถ่ายทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งของชาติิและของท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคเหนืออีกด้วย

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ 3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 5.พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2.เพื่อผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) 3.เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 4.เพื่อเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ 5.เพื่อเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ชั้นสูง(Knowledge Center) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 7.เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 8.เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 9.เพื่อจัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่างเหมาะสมเพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้ 10.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาเก่าอย่างต่อเนื่อง1.ให้มีการบริการทางวิชาการอื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน ความพร้อมและความเชี่ยวชาญขององค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัย2.ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง3.ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นรากฐานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น4.ให้มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อการวิเคราะห์วิจัยและให้บริการในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม5.ให้มีระบบการบริการการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ6.ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น7. สนับสนุนการอนุรักษ์และบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านธรรมชาติวิทยาของภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย8.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร.0-5394-3013 0-5394-3014โทรสาร. 0-5321-7143 0-5394-3002

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 10:17

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี 0-5394-1001-2 0-5394-2666 
02 รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5394-1003  
03 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-5394-1004  
04 รศ.ดร. ธนัน อนุมานราชธน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0-5394-1007  
05 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และมวลชลสัมพันธ์ 0-5394-1011  
06 รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 0-5394-1006  
07 รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 0-5394-1005  
08 รศ.ดร. เอกชัย แสงอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 0-5394-1009  
09 รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 0-5394-1008  
10 ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการมวลชนสัมพันธ์ 0-5394-1015  
11 อาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0-5394-1013  
12 รศ.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 0-5394-1014  
13 ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และจราจร 0-5394-1017  
14 รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5394-1016  
15 ผศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 0-5394-1018  
16 นายนพพร สิงหพุทธางกรู หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 0-5394-3121  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร