มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของเอเซีย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นชุมชนวิชาการ และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคมแผนการดำเนินงานระยะยาว (กลยุทธ์การพัฒนา)     1. พัฒนาวิทยาเขตหลักขอนแก่น (main campus) ให้มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และให้วิทยาเขตสารสนเทศ สถาบันสมทบ และการสร้างเครือข่ายร่วมมือและช่วยเหลือสถาบันอื่นเป็นกลไกในการขยายโอกาสทางการศึกษา     2. ใช้นโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลมหาวิทยาลัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การปฏิรูประบบราชการ และการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปรับรื้อและพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้     3. ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ     4. ขยายบัณฑิตศึกษา และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย     5. ใช้บทบาทของการเป็นประตู (gate way) ไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคนี้ โดยอาศัยหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ความสัมพันธ์ที่สร้างสมมาแต่เดิม และศิษย์เก่า เป็นสะพานเชื่อมโยง และอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลไกในการดำเนินการ" มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี "

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     ภารกิจ (พันธกิจ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวมวัตถุประสงค์ขององค์กร     มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

งบประมาณแผ่นดิน1. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 239,804,300 บาท2. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2549 งบประมาณ 1,953,544,000 บาท3. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลน ปีเริ่ม 2536 ปีสิ้นสุด 2553 งบประมาณ 1,063,202,000 บาท4. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 219,000,000 บาท5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ ปีเริ่ม 2532 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 119,754,000 บาท6. โครงการปรับปรุงระบบฟาร์มเกษตร ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2546 งบประมาณ 200,000,000 บาท7. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 180,000,000 บาท8. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 457,950,000 บาท9. โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีเริ่ม 2540 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 578,500,000 บาท10. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีเริ่ม 2543 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 76,000,000 บาท11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีเริ่ม 2543 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 160,338,000 บาท12. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 95,051,000 บาท13. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์" ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,100,000 บาท14. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรครบวงจร" ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,000,000งบประมาณเงินรายได้15. ซ่อมแซม/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชุมชนที่พักอาศัย ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,500,000 บาท16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 3,000,000 บาท17. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,000,000 บาท18. โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,000,000 บาท19. โครงการพัฒนาบุคลากร ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,500,000 บาท20. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,000,000 บาท21. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 20,000,000 บาท22. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 8,243,400 บาท23. โครงการพัฒนาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 10,000,000 บาท24. สมทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 30,000,000 บาท

ผู้ประสานงาน

     

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 10:09

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี 0-4323-7092 0-4324-1216 
02 รองศาสตราจารย์สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-4323-7727 0-4323-7272 
03 รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-4323-6503 0-4323-7291 
04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนี ปาจีนบูรณวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 0-4324-4477 0-4323-7592 
05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-4324-1224 0-4324-1216 
06 รองศาสตราจารย์สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล 0-4324-1223 0-4324-1233 
07 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 0-4323-7592 0-4323-7592 
08 รองศาสตราจารย์บุญศรี ปราบณศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 0-4334-7587 0-4324-1216 
09 นายสรเชษฐ์ มั่งมีศรี รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ 0-4323-9773 0-4324-1233 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
แผนภูมิที่ 1 การแบ่งส่วนราชการมหวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2542
การแบ่งส่วนราชการมหาวิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับใช้ในงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โครงการหรือแผนปฏิบัติการขององค์กร (เฉพาะโครงการที่มีมูลค่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
แบบฟอร์ม
แบบคำร้อง ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการอื่น ๆ
แบบคำร้อง ขอตรวจ/แก้ไข ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 25
แบบคำร้อง ขออุทธรณ์คำสั่ง ไม่อนุมัติหรือคำสั่งไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร