มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
Kasetsart University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง ภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 09:58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
Kasetsart University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี 0-2942-8180 0-2942-8185  
02 รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
03 ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์   
04 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
05 รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา   
06 รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
07 รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   
08 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
09 รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   
10 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา   
11 รศ.ดร.ธงชัย มาลา  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน   
12 รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาวิทยาเขตกำแพงแสน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
Kasetsart University

 

ข้อมูลเผยแพร่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
Kasetsart University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร