มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. คณะนิติศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8161 Fax. 0-23108165 E-mail admin@ram1.ru.ac.th2. คณะบริหารธุรกิจ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8226-7 Fax. 0-2319-2160 E-mail admin@ram1.ru.ac.th3. คณะมนุษยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8260 Fax. 0-2310-8264 E-mail admin@ram1.ru.ac.th4. คณะศึกษาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8335-41 Fax. 0-2310-8312 E-mail admin@ram1.ru.ac.th5. คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8410-12 Fax. 0-2310-8381 E-mail admin@ram1.ru.ac.th6. คณะรัฐศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8483-89 Fax. 0-2310-8491 E-mail admin@ram1.ru.ac.th7. คณะเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8510 Fax. 0-2310-8511 E-mail admin@ram1.ru.ac.th8. บัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8561-2 Fax. 0-2310-8562 E-mail admin@ram1.ru.ac.th9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8573-4 Fax. 0-2314-3783 E-mail admin@ram1.ru.ac.th10. โรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่ายประถม) ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8887 Fax. 0-2310-8887 E-mail admin@ram1.ru.ac.th11. กองกลาง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8041 Fax. 0-2310-8041 E-mail admin@ram1.ru.ac.th12. กองคลัง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8051 Fax. 0-2318-0896 E-mail admin@ram1.ru.ac.th13. กองแผนงาน ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8114 Fax. 0-2310-8112 E-mail admin@ram1.ru.ac.th14. กองอาคารสถานที่ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8081 Fax. 0-2310-8083 E-mail admin@ram1.ru.ac.th15. กองการเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8061 Fax. 0-2310-8063 E-mail admin@ram1.ru.ac.th16. กองกิจการนักศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8071-2 Fax. 0-2310-8072 E-mail admin@ram1.ru.ac.th17. กองงานวิทยาเขตบางนา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2316-8359 Fax. 0-2316-9348 E-mail admin@ram1.ru.ac.th18. กองบริการการศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2318-8128 Fax. 0-2718-7260 E-mail admin@ram1.ru.ac.th19. หน่วยตรวจสอบภายใน ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8127 Fax. 0-2310-8127 E-mail admin@ram1.ru.ac.th20. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8617-8 Fax. 0-2310-8600 E-mail admin@ram1.ru.ac.th21. สำนักหอสมุดกลาง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8632-4 Fax. 0-2310-8632-18 E-mail admin@ram1.ru.ac.th22. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8703-6 Fax. 0-2310-8700 E-mail admin@ram1.ru.ac.th23. สำนักพิมพ์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8758-9 Fax. 0-231-08761 E-mail admin@ram1.ru.ac.th24. สำนักกีฬา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8892 Fax. 0-2310-8892 E-mail admin@ram1.ru.ac.th25. สถาบันคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8782-4 Fax. 0-2310-8781 E-mail admin@ram1.ru.ac.th26. สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8119 Fax. 0-2319-2095 E-mail admin@ram1.ru.ac.th27. สถาบันวัฒนธรรม ม.ร.เฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8885 Fax. 0-2310-8885 E-mail admin@ram1.ru.ac.th28. สถาบันการศึกษานานาชาติ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8895 Fax. 0-2310-8895 E-mail admin@ram1.ru.ac.th

อำนาจหน้าที่

     ปฏิบัติภารกิจในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนและการดำเนินการด้านการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Original ) ที่มีสมรรถนสูง( High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้สู่ปวงชน และมีความเป็นสากลด้วยระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 2. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบกำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเแพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อให้ ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อมตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้คนไทย ตระหนักถึง คุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทาง ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบัน ในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยคล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

29/07/2552 | 09:14

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศ. รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี 0-2310-8118 0-2318-0917 
02 รศ. สมจินตนา สีวาลี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 0-2310-8013 0-2719-3152 
03 ศ.ดร. จุฑา เทียนไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 0-2310-8006 0-2718-7258 
04 รศ. มานพ พราหมณโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 0-2310-8009 0-2719-3156 
05 รศ.ดร. โฆษิต อินทวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี 0-2310-8018 0-2719-3153 
06 รศ. วิรัช สงวนวงศ์วาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 0-2310-8019 0-2719-3160 
07 รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ รองอธิการบดีทั่วไป 0-2310-8011 0-2718-7260 
08 รศ. ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและทรัพย์สิน 0-2310-8016 0-2719-3158 
09 รศ. นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ 0-2310-8014 0-2719-3157 
10 รศ. รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 0-2310-8008 0-2718-7259 
11 รศ. ประสาท สง่าศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-2310-8012 0-2718-7257 
12 รศ. สุเมธ แก้วแพรก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2310-8007 0-2318-0932 
13 รศ. สิทธิพันธ์ พุทธหุน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 0-2310-8005 0-2719-3150 
14 รศ.ดร. ปัญญา ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 0-2310-8017 0-2719-3159 
15 ดร. วิชัย สังข์ประไพ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 0-2310-8020 0-2314-3757 
16 รศ. คิม ไชยแสนสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 0-2310-8010 0-2316-6468 
17 รศ.ดร. วิษณุ สุวรรณเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-2310-8015 0-2719-3161 
18 ผศ. ชำนาญ เต็มเมืองปัก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี 0-2310-8034 0-2718-7260 
19 รศ. เริงรัก จำปาเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี 0-2310-8035 0-2718-7260 
20 รศ. มรกต ศรีจรุณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อำนาจเจริญ 0-2310-8032 0-2718-7260 
21 รศ.ดร. อารมณ์ ฉนวนจิตร  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช 0-2310-8033 0-2718-7260 
22 รศ. กัลยาณี ธาระสืบ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.แพร่ 0-2310-8030 0-2718-7260 
23 รศ. พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม 0-2310-8031 0-2718-7260 
24 รศ. สุมาลี วงษ์วิฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา 0-2310-8029 0-2718-7260 
25 รศ. วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.สุโขทัย 0-2310-8026 0-2718-7260 
26 รศ. วิชัย ธรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ขอนแก่น 0-2310-8028 0-2718-7260 
27 อ. วิเชียร ชื่นชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ 0-2310-8027 0-2718-7260 
28 รศ. สุพรรณี มังคะลี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี 0-2310-8035 0-2718-7260 
29 รศ. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง 0-2310-8011 0-2718-7260 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร