มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์๒ จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล๓ พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องกาของสังคม๔ ชี้นำสังคมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างสังคมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน๕ ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตและการำรงชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง๖ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบบริหาร๗ ทำหน้าที่เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายการประยุกต์ผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาคนและสังคม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

30/07/2552 | 09:14

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง นายกสภามหาวิทยาลัย   
02 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล   
03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ประธานสภาคณาจารย์   
04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหพันธุ์ ทองสวัสดิ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
05 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาตรีกำจร มนุญปิจุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
06 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม สุวรรณกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
07 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
08 ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
09 ศาสตราจารย์เกียรติคุณชนิกา ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
10 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
11 นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
12 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
14 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันเพ็ญ ชัยคำภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
15 นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
16 ศาสตราจารย์กิตติคุณสิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
17 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
18 ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
19 นายเอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
20 ศาสตราจารย์กนก ภาวสุทธิไพศิฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
21 รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
22 รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
23 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
24 ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
25 รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
26 รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร   
27 ศาสตราจารย์จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
28 ศาสตราจารย์ชุมพล ผลประมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
29 รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
30 รองศาสตราจารย์ อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
31 นายโยเซฟ ซื่อเพียรธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
32 ศาสตราจารย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ   
33 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี   
34 ศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ   
35 ศาสตราจารย์ศรีสิน คูสมิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   
36 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ รองอธิการบดีฝ่ายการกีฬาและกิจกรรมพิเศษ   
37 ศาสตราจารย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
38 ศาสตราจารย์คลินิกสมพร เรืองผกา รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ   
39 รองศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   
40 รองศาสตราจารย์นภดล ไชยคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต   
41 รองศาสตราจารย์ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ   
42 ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ   
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหพันธุ์ ทองสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากฎหมายและข้อบังคับ   
44 ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศาล คันธารัตนกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ   
45 ดร. ภัททิยา ยิมเรวัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างเสริมเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ   
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   
47 รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศรไชย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
48 รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
49 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
50 ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
51 ศาสตราจารย์อำพล ไมตรีเวช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
52 ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ รัตนสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
54 รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
55 รองศาสตราจารย์สุรีย์ กาญจนวงศ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
56 รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   
57 รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   
58 รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
59 ศาสตราจารย์คุณหญิงสุริยา รัตนกุล (รักษาการราชการ) คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
60 รองศาสตราจารย์กานดา ใจภักดี คณบดีคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์   
61 รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
62 รองศาสตราจารย์ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน   
63 รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
64 ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   
65 รองศาสตราจารย์เอมอร วสันตวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ   
66 ศาสตราจารย์กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
67 รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย กฤตนัย ผู้อำนวยการสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์   
69 รองศาสตราจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
70 รองศาสตราจารย์เจริญศรี มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์   
71 นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ   
72 นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล (รักษาราชการแทน) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   
73 นางสาวจิตประภา ศรีอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา   
74 ศาสตราจารย์คลินิกธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
75 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ   
76 ศาสตราจารย์เกียรติคุณจริยา บรอคเคลแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ   
77 รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศึกษา   
78 รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
79 รองศาสตราจารย์ธงธวัช อนุคระหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา   
80 รองศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา   
81 ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ   
82 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
83 ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์   
84 นายสุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน   
85 นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี   
86 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ผู้อำนวยการกองกองกลาง   
87 นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   
88 นางอาภรณ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา   
89 นางสาวละเอียด ศิริวิริยะสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   
90 นางวีณา เอื้อศิรินุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา   
91 นางสาวคนึงนิจ พิบูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน   
92 นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์   
93 นางรัตนา เพ็ชรอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย   
94 นายสุจิตร มหาพิรุณ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย   
95 นางสาวศรีวิไล สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล   
96 นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ   

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร