มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคใต้ที่มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูคุณภาพ ด้านการจัดการวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเชิงบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอุดมปัญญา (Wisdom university)

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/10/2559 | 15:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน