มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
Phetchabun Rajabhat University

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2559”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริการวิชาการ แก่ท้องถิ่น และสังคม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศของวิชาชีพครู
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

13/10/2559 | 14:27

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
Phetchabun Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
Phetchabun Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
Phetchabun Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน