มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
Pibulsongkram Rajabhat University

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ(Comprehensive University) ในการกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล
3. ผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

12/10/2559 | 15:26

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
Pibulsongkram Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
Pibulsongkram Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
Pibulsongkram Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน