มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
Chandrakasem Rajabhat University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์”

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3.บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4.ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5.พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

30/09/2559 | 09:32

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
Chandrakasem Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
Chandrakasem Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
Chandrakasem Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน