มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)
Rambhai Barni Rajabhat University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

พันธกิจ
พันธกิจ 1 (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกและระดับอาเซียน
พันธกิจ 2 (วิจัย) ผลิตผลงานวิจัยเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
พันธกิจ 3 (บริการวิชาการ) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ 4 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

05/10/2559 | 13:18

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)
Rambhai Barni Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)
Rambhai Barni Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)
Rambhai Barni Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน