มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)
Thepsatri Rajabhat University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

05/10/2559 | 10:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)
Thepsatri Rajabhat University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)
Thepsatri Rajabhat University

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)
Thepsatri Rajabhat University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน