มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb)
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/09/2559 | 15:34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb)
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb)
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb)
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน