มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย          ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ          อาศัยความตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 กำหนดให้สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี          อาศัยความตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต          อาศัยความตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 กำหนดให้คณะกรรมการประจำวิทยาเขตมีอำนาจและหน้าที่ดังกล่าว

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

    ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

   1. ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 2. วิจัยและพัฒนา การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

05/09/2559 | 09:40

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พระราชรัตนโมลี  นายกสภามหาวิยาลัย รักษาการแทน 0-2224-1415 0-2224-1415 
02 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี 0-2225-8686 0-2225-8686 
03 พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-2222-8963 0-2222-8963 
04 พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 0-2623-6324 0-2623-6324 
05 พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรหมฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 0-2623-6323 0-2623-6013 
06 พระเทพปริยัติสุธี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0-2623-6331 0-2623-6331 
07 พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 0-2623-6322 0-2623-6322 
08 พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 0-2623-6238 0-2623-6238 
09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป / ผู้บริหารระดับสูงด้าน IT (CIO) 0-2623-6330 0-2623-6330 
10 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ เลขานุการอธิการบดี 0-2225-8686 ต่อ 106 0-2623-6328 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้ในปัจจุบัน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ข่าวประกวดราคา 
 ข่าวประกวดราคา 
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร